چرا مواد خوراکی و غذاها را نباید در مایکروفر گرم کنید؟

چرا مواد خوراکی و غذاها را نباید در مایکروفر گرم کنید؟