چه غذاهایی را نباید در مایکروفر گرم کرد

چه غذاهایی را نباید در مایکروفر گرم کرد